KANCELARIA
USŁUGI
ZAPYTAJ PRAWNIKA
PUBLIKACJE
LOKALIZACJA
LINKI

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Joanna ŁĘK

43-190 Mikołów
ul. Rynek 15


tel. (+48 32) 738 11 58,

kom.(+48) 605 087 442,

email: adw.joanna.lek@gmail.com

Facebook

Prześlij opinię

ZMIANY W PRAWIE W 2007 r.

1. Podatek od spadków i darowizn
Najbliższa rodzina spadkodawcy i darczyńcy została zwolniona z obowiązku płacenia podatku od spadku i darowizn.


Zgodnie z nowelizacją, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. zwalnia sie od obowiązku uiszczenia podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych tytułem :

 • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
 • darowizny, polecenia darczyńcy,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • zachowku,
 • nieodpłatnej : renty, użytkowania oraz służebności
przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
 • zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku,
 • udokumentują - w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekraczające kwotę 9.637zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Nie ma obowiązku zgłaszania naczelnikowi urzędu skarbowego, nabycia praw majątkowych, otrzymanych łącznie od tej samej osoby, lub po tej samie osobie, jeżeli ich wartość w ciągu 5 lat nie przekroczyła kwoty 9.637zł lub gdy nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Zwolnienie dotyczy spadków otwartych po 1 styczni 2007r., a więc po osobach zmarłych po 1 styczni 2007r.

2. Urlop macierzyński
Od 19 grudnia 2006r. zostały wydłużone okresy trwania urlopu macierzyńskiego.


Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :

 • 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
 • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
 • 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Nowy czas trwania urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie do tych, którzy w dniu 19 grudnia lub po tej dacie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • urodziły dziecko w dniu 1 styczni 2006r. lub później i do dnia 19 grudnia 2006r. nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego lub jego części
  oraz
 • w dniu 19 grudnia 2006r. nie korzystały z urlopu macierzyńskiego ze względu na urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej albo z powodu korzystanie z urlopu bezpłatnego albo z urlopu wychowawczego.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę
Od Nowego Roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Od 1 stycznia 2007r. minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł brutto ( w roku 2006 wynosiło 899,10zł). Jest to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Joanna Łęk


nr 01/07                         

Copyright 2007 by www.adwokat-mikołow.pl All rights reserved.