Odszkodowania

Usługa - Odszkodowania

  Reprezentujemy poszkodowanych w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, rentę, na każdym etapie.
  Reprezentujemy osoby które:

 • zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta, motocyklista - jeżeli nie ponoszą wyłącznej winy za zdarzenie,
 • utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 • zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
 • zostały poszkodowane w wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,
 • zostały poszkodowane w wyniku, poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni, poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach i w trakcie imprez masowych,
 • w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie - uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,
 • są poszkodowane na skutek błędu w sztuce lekarskiej,
 • są poszkodowane na podstawie prawomocnego wyroku, jeżeli orzeczenie dotyczy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w tym m.in: za znęcanie, za pobicie, za uszkodzenie narządów ciała bądź rozstrój zdrowia,

  Dochodzimy odszkodowań za poniesione straty np. koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu , za utratę zarobków, i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy. Ww. koszty muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i imiennymi rachunkami.Dochodzimy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niematerialną. W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.